Välkommen till Activatus!

Activatus ger sina företagsklienter juridisk rådgivning inom alla väsentliga affärsjuridiska delområden. Utöver avtalsfrågor och bolagsrättsliga ärenden har vi en gedigen erfarenhet av köprätt, arbetsrätt, skadeståndsrätt och företagsförvärv. Activatus representerar också sina klienter i anslutning till produktansvar och kartellfrågor.

På Activatus betonar vi vikten av att komma in i ett tillräckligt tidigt skede vid planeringen av och förhandlingar om företagets framtida åtgärder. I början av dessa processer görs avgörande linjeval som i praktiken ofta är oåterkalleliga. Där döljer sig ofta också i juridiskt hänseende de intressanta möjligheterna men samtidigt de fatala återvändsgränderna eller rent av minorna. Om klienten ställs inför tvister som inte går att lösa utan rättslig prövning, representerar vi bolagen i domstol, inför Konkurrensverket eller annan myndighet.

Activatus adokater hör till Finlands Advokatförbund. En advokat är skyldig att i sin verksamhet följa lag och god advokatsed. Anvisningarna om god advokatsed och andra bestämmelser om advokater står att hitta på Finlands Advokatförbunds hemsidor på adressen www.advokatforbundet.fi.

Activatus har även en kvalificerad företagsekonomisk kompetens som är nyttig i samband med företagstransaktioner, ”due diligence”-uppdrag, bedömning av bolagets företagsekonomiska situation, möjligheter och risker samt vid en bedömning av bolagets värde.